Národní platforma pro chytrou odolnost měst a obcí

O platformě

Národní platforma pro chytrou odolnost měst a obcí je otevřenou interdisciplinární platformou sdružující odborné a profesní organizace, instituce, asociace a sdružení, které se při své činnosti zabývají problematikou chytré městské a územní odolnosti, přírodních aktiv a souvisejících infrastruktur v širokém slova smyslu.

Platforma chce být hlavním tvůrcem a nositelem technologických vizí v oblasti chytré městské a územní odolnosti.

Poslání

Posláním platformy je vytvořit prostor pro sdílení stávajících a získávání nových relevantních poznatků a kompetencí a jejich synergické využití v praxi, podílet se na vytváření národní politiky pro chytrou městskou a územní odolnost a přispívat k rozvoji nových technologií a jejich uplatnění v urbánních celcích i územích České republiky.

Platforma

Platforma vyvíjí svou činnost na území České republiky, bude ale také spolupracovat s obdobně zaměřenými uskupeními a dalšími relevantními a zainteresovanými subjekty v zahraničí.

Členové Platformy se v rámci svých aktivit zaměřují především na odbornou, vědecko-výzkumnou, inovační, organizační, publikační a implementační činnost, přičemž jednotlivé projekty budou realizovány na základě uzavření konkrétních smluv.

Cíle platformy

Platforma byla založena za účelem zvýšení odolnosti a bezpečnosti měst a obcí v České republice při využití nových i vznikajících technologií s přesahem do mezinárodní spolupráce.

 • vzájemná výměna informací a sdílení příkladů dobré praxe
 • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti chytré městské a územní odolnosti s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru
 • integrace specifických požadavků ze všech relevantních odvětví (především bezpečnosti, energetiky, dopravy, logistiky, správy budov, vodního hospodářství, životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví, městských řídicích systémů atd.)
 • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění chytré městské a územní odolnosti nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí
 • transfer technologií
 • využití aktuálních poznatků výzkumu a vývoje v praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům
 • aktivní podíl na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů v oblasti chytré městské a územní odolnosti
 • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit
 • podpora národního start-up a spin-off prostředí
 • koordinace vědeckovýzkumných, technologických a inovačních aktivit členů platformy
 • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu chytré městské a územní odolnosti, a to směrem ke státní správě, veřejné samosprávě, odborné i široké veřejnosti
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů
 • metodická a organizační podpora členů platformy v oblasti získávání prostředků z národních a evropských zdrojů pro zajištění výše uvedených cílů

Členství

Členem platformy se mohou stát vědecko-výzkumné instituce a neziskové organizace, které jsou aktivní v oblasti chytré městské a územní odolnosti a chtějí se podílet na plnění účelu a cílů platformy.

O přijetí za člena je možno požádat písemně, a to k rukám předsedy výkonného výboru.

O přijetí rozhoduje valná hromada na základě návrhu výkonného výboru, a to na svém nejbližším zasedání po doručení žádosti. O výsledku hlasování je žadatel informován písemně do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí.

Případná partnerství bude dále možno uzavírat prostřednictvím memorand o spolupráci.

Zakládající členové

 • Czech Smart City Cluster, z.s., IČ: 04604563, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1
 • Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z.s., IČ: 63839911, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
 • Unie malých a středních podniků ČR, z.s., IČ: 27024687, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1
 • Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú., IČ: 07313209, se sídlem Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00, Praha 6
 • Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s., IČ: 08197903, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Orgány platformy

 • Valná hromada
 • Výkonný výbor
 • Předseda výkonného výboru

Valná hromada

 • Je tvořena všemi členy platformy

Výkonný výbor

 • Řídí činnost Platformy
 • Rozhoduje o zaměření činnosti platformy a o jejím strategickém směřování

Předseda výkonného výboru

 • Připravuje a řídí zasedání výkonného výboru a valné hromady
 • Zastupuje Platformu navenek

Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.

Aktuality

Konference „Universities of Science and Technology: Designing a Resilient Europe

Dne 10. listopadu 2020 proběhla online konference pořádaná aliancí EuroTech Universities na téma
„Universities of Science and Technology: Designing a Resilient Europe“, zaměřená na roli vědecko-technických
univerzit v turbulentní době koronakrize.

Úvodní řeč poskytl Thierry Breton (Komisař pro vnitřní trh, EK), který připomenul, že univerzity budou hrát
ještě větší roli, něž kdy dříve v určování směru, jak se dostat z krize spojené s koronavirem a zároveň budou
hrát roli pro oblast tranzice spojené s klimatickými změnami a digitalizací. Schopnosti, které budou potřeba
doplnit, budou důležité a bude na univerzitách, aby dokázaly pomoci s těmito lidskými zdroji. Všichni se
musíme poučit z krize a akcelerovat zelenou tranzici. EK je k tomuto připravena financovat velké množství
aktivit. Během krize jsme se naučili, že i odolnost je velmi důležitým prvkem. EK v rámci cíle digitalizace spoléhá
na univerzity, a bude znovu investovat do rozvoje počítačové techniky ale i schopností. Zároveň je potřeba
budovat také ochranu dat, a zejména také průmyslových dat, kde je nutné zajistit více expertízy. EK nyní bude
pracovat na plánech obnovy pro jednotlivé ČS, které budou spojeny s digitálními investicemi a školeními. EK
se chce ujistit, že poskytne výzkumníkům a ČS, to co požadují a zároveň budou následovány požadavky Zelené
dohody pro Evropu a digitální tranzice.

V panelové diskuzi na téma řízení obnovy ve světě po pandemii se řečníci věnovali zejména zajištění odolnosti
Evropy vůči krizím a roli technických univerzit v tomto směru.

Martin Vetterli (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) vyjádřil názor, že doposud byla Evropa mnohem
více odolná než ostatní země v rámci koronakrize a situaci zvládá lépe než okolní svět. Technologické instituce,
výzkumné univerzity jsou často producenty inovací, které jsou transformovány do startupů a inovací a hrají
významnou roli nejen v koronakrizi ale i do budoucna s ohledem na potřebu ekonomické obnovy.

Eugénia da Conceição-Heldt (TUM School of Governance) Evropa se ukázala odolná v posledních několika
letech, v rámci finanční krize, ale i koronakrize. Evropa se musí stát více odolnou a konkurenceschopnou
zejména v technologickém smyslu. Evropa musí jednat jako „smart power“, jednat jako koherentní aktér, najít
společná řešení pro překonání krize; dále pak zavést různé mody vládnutí, které zahrnou občanskou
společnost, vědu a podnikový sektor. Musí být zajištěn přenos znalostí a posílení technických univerzit v
Evropě, které poskytují inovativní řešení pro světové výzvy, EuroTech aliance a její členové v tomto mohou
být lídrem.

Sebastian Pfotenhauer(University of Munich) zdůraznil, že sociální vědy jsou opravdu důležité i pro technické
vědy, např. dle toho co jsme viděli v koronakrizi – vědci a tvůrci politik často čelí problémům, které souvisí v
rámci inovací s mnoha kontroverzemi spojenými s odpovědí společnosti a její reakcí na tyto nové inovace.
Koronakrize je také podobná inovačním „testbeds“, a otázky zvyšování inovací jsou podobné jako otázky
řešení koronakrize. Některé technologické změny, jako např. využívání digitálních technologií je něco, co je
ovlivněno systematickou změnou spojenou s koronakrizí, která si žádá zapojení a přijetí společnosti.

Lina Gálvez Muñoz (ITRE Vice-Chair, EP) Evropa se spoléhá na výzkumníky a univerzity k poskytnutí řešení
koronakrize ale i vzdělávání v rámci nových požadavků na společnost. EP byla velmi znepokojena z výsledků
škrtů v Horizontu Evropa, nyní bylo dosaženo dohody, kdy EP dokázal, aby byl rozpočet navýšen.

Zdroj: CZELO.cz – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Tisková zpráva

Založení Národní platformy pro chytrou odolnost měst a obcí
Praha 20. května 2020

ČÍST

Kontakty